Mik­si Maraqu?

Mik­si Maraqu?

Mik­si uusi työn­te­ki­jä tulee pereh­dyt­tää hyvin organisaatioon; yri­tys saa osaa­van, työn tavoit­tei­siin sitou­tu­neen ja työn koko­nai­suu­teen hah­mot­tu­neen työntekijän työn­te­ki­jä tun­tee heti ole­van­sa osa työtiimiä työn­tu­lok­set näky­vät...
Mitä on perehdytys?

Mitä on perehdytys?

Mik­si kan­nat­taa pereh­dyt­tää uusi työn­te­ki­jä hyvin? Kun uusi työn­te­ki­jä tulee ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä aivan uuteen orga­ni­saa­tioon, aja­tel­laan usein että “kyl­lä se hyvin oppii tuos­sa töi­tä teh­den nämä mei­dän toi­min­ta­ta­vat”. Mut­ta ...