Edel­leen rum­mu­tan samaa aihet­ta mitä Face­boo­kin puo­lel­la täs­sä taan­noin Kevääl­lä… Tie­naa­ko keit­tiö­alal­la tar­peek­si, työ­mää­rän ja sen tär­key­teen näh­den? Lin­ki­tin ala­puo­lel­le Tilas­to­kes­kuk­sen Tors­tai­na jul­kis­ta­ma lis­tan, miten Suo­mes­sa tienataan.

Tuo­reen tut­ki­muk­sen mukaan ylei­sin kuu­kausi­palk­ka on 2500€-2599€/kk.

Noh, kaik­ki­han sen tie­tää että kokit, ruo­ka­pal­ve­lu­työn­te­ki­jät yms. eivät tähän haa­ruk­kaan pää­se. MIK­SI? Haluai­sin­kin tie­tää mikä on syy sii­hen että keit­tiö­ala (ravin­to­lat, suur­keit­tiöt, hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­lat) ovat niin huo­nos­ti pal­kat­tu? Oli­si­ko alal­le parem­min tuli­joi­ta, jos palk­ka­ta­soa nos­tet­tai­siin? Oli­si­ko koke­neet työn­te­ki­jät parem­min moti­voi­tu­nei­ta, jos sai­si­vat hie­man parem­paa palk­kaa? Minä aina­kin oli­sin… Jos tie­nai­sin 2599€/kk kok­ki­na, oli­si minul­la moti­vaa­tio­ta kehit­tää toi­min­taa. Sai­sin noin 16,50€/h, joka kuu­los­taa muka­val­ta. Sen sijaan että teen kokin töi­tä 1900€/kk ja saan näin ollen noin 12€/h ei juu­ri moti­voi kun teke­mään “ne pakol­li­set” työt. Aja­tel­la että 4,5€/h moti­voi näin pal­jon, no mut­ta sil­loin ymmär­tää että työ­nan­ta­ja arvos­taa työntekijöitään.

Mie­les­tä­ni keit­tiö­alan palk­ko­ja on koro­tet­ta­va, muu­ten tule­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä emme löy­dä alal­le työntekijöitä.

MITÄ TE OLET­TE MIEL­TÄ TÄS­TÄ AIHEES­TA? KOM­MEN­TOI JA JAA FACEBOOKIIN 🙂

Täs­sä vie­lä link­ki Talous­sa­no­mien sivuille:

http://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000005377549.html