Mik­si Maraqu?

Mik­si Maraqu?

Mik­si uusi työn­te­ki­jä tulee pereh­dyt­tää hyvin organisaatioon; yri­tys saa osaa­van, työn tavoit­tei­siin sitou­tu­neen ja työn koko­nai­suu­teen hah­mot­tu­neen työntekijän työn­te­ki­jä tun­tee heti ole­van­sa osa työtiimiä työn­tu­lok­set näky­vät...
Mitä on perehdytys?

Mitä on perehdytys?

Mik­si kan­nat­taa pereh­dyt­tää uusi työn­te­ki­jä hyvin? Kun uusi työn­te­ki­jä tulee ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä aivan uuteen orga­ni­saa­tioon, aja­tel­laan usein että “kyl­lä se hyvin oppii tuos­sa töi­tä teh­den nämä mei­dän toi­min­ta­ta­vat”. Mut­ta ...
Pin­ta­raa­pai­su pereh­dy­tyk­sen maailmaan

Pin­ta­raa­pai­su pereh­dy­tyk­sen maailmaan

Pereh­dy­tys sana­na on monel­le työ­nan­ta­jal­le kuin punai­nen vaate. Mik­si? Kos­ka sii­hen ei ole aikaa, ja kun ei ole aikaa ei ole kiinnostusta. Kuka muu uuden työn­te­ki­jän pereh­dyt­tää kuin esi­mies. Esi­mie­hen työ on joh­taa nor­maa­li arkea...

Blo­gin tarkoitus

Tämän blo­gin tar­koi­tus on tuo­da koti­si­vu­je­ni vie­rai­li­joil­le tie­toon mitä on oikeu­den­mu­kai­nen pereh­dy­tys työ­elä­mäs­sä. Mit­kä ovat työn­te­ki­jän ja työ­nan­ta­jan oikeu­det ja velvollisuudet. Kir­joi­tan aihees­ta lisää täl­lä vii­kol­la! Pysy...