Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus

Tar­vit­set­ko osaa­vaa työn­te­ki­jää ammat­ti­keit­tiöl­le­si nopeas­ti?
Mut­ta ei ole aikaa pereh­dyt­tää vuo­kra­työn­te­ki­jää omiin toi­min­ta­ta­poi­hin?
Maraqu pal­ve­lul­la on rat­kai­su ongel­maan!

Tar­joam­me ammat­ti­tai­tois­ta hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­ta ammat­ti­keit­tiöi­hin.

Vuo­kraa­mal­la meil­tä ammat­ti­hen­ki­lön yli kol­men päi­vän työ­tar­pei­siin, tulee työn­te­ki­jän kans­sa pereh­dyt­tä­jä ensim­mäi­sek­si päi­väk­si.

Täs­tä ei koi­du asiak­kaal­le mitään lisä­ku­lu­ja, vaan haluam­me tar­jo­ta ainut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den työn­te­ki­jä pulaan ammat­ti­keit­tiöil­lä ilman että työt kär­sii.

Tar­vit­set työn­te­ki­jän…

Soita/laita säh­kö­pos­tia tai täy­tä alla ole­va loma­ke…

Sovim­me ajan pie­neen neu­vot­te­luun ja samal­la pereh­dyt­tä­jä tutus­tuu asiak­kaan orga­ni­saa­tioon…

Saat sovit­tu­na päi­vä­nä ammat­ti­tai­toi­sen työn­te­ki­jän ja PEREH­DYT­TÄ­JÄN KAU­PAN PÄÄL­LE!

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin suun­nit­te­lem­me juu­ri Sinun tar­pei­siin ole­van työn­te­ki­jän ja pereh­dy­tyk­sen.

Yhteis­työ­kump­pa­nit