Mik­si uusi työn­te­ki­jä tulee pereh­dyt­tää hyvin organisaatioon;

  • yri­tys saa osaa­van, työn tavoit­tei­siin sitou­tu­neen ja työn koko­nai­suu­teen hah­mot­tu­neen työntekijän
  • työn­te­ki­jä tun­tee heti ole­van­sa osa työtiimiä
  • työn­tu­lok­set näky­vät osaa­mi­se­na, ajan­käyt­tö­nä, työs­sä­jak­sa­mi­se­na ja asiakastyytyväisyytenä
  • vaa­ra­ti­lan­teet, tapa­tur­mat sekä työn fyy­si­nen kuor­mit­ta­vuus vähenee
  • työ­hy­vin­voin­ti lisään­tyy, työn­te­ki­jöi­den vaih­tu­vuus vähenee
  • hyvin suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu pereh­dy­tys lyhen­tää työ­nop­pi­mi­seen käy­tet­tä­vää aikaa ja täten pie­nen­tää kustannuksia.

On arvioi­tu että yhden uuden työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­seen pereh­dy­tyk­sen osal­ta käy­te­tään noin 2000-3000€/hlö. Kun annat Maraqu pal­ve­lun hoi­taa rekry&perehdytysprosessin, sääs­tät 70% silk­kaa rahaa sekä oma työ­te­hok­kuu­te­si pysyy 100%:na.

Onnis­tu­nut pereh­dyt­tä­mi­nen tuo luo­tet­ta­van kuvan työnantajasta!

PEREH­DY­TÄ KUN­NOL­LA, MUIS­TA MARAQU!!!