Mik­si kan­nat­taa pereh­dyt­tää uusi työn­te­ki­jä hyvin?

Kun uusi työn­te­ki­jä tulee ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä aivan uuteen orga­ni­saa­tioon, aja­tel­laan usein että “kyl­lä se hyvin oppii tuos­sa töi­tä teh­den nämä mei­dän toi­min­ta­ta­vat”. Mut­ta  onko näin? Uskal­taa­ko uusi työn­te­ki­jä kysyä kaik­ki kysy­myk­set mitä mie­les­sä pyö­rii?

Jos uusi työn­te­ki­jä pereh­dy­te­tään uuteen työ­hön niin että hänel­lä ei ole nimet­tyä pereh­dyt­tä­jää (näin ollen koko orga­ni­saa­tio huu­te­lee ohjei­ta työn­lo­mas­sa) menee­kö oppi­mi­nen peril­le täl­lä taval­la? MIE­LES­TÄ­NI EI! Uusi työn­te­ki­jä tulee pereh­dyt­tää rau­has­sa ja kun­nol­la uuteen työ­hön, näin saam­me pidet­tyä työn­te­ki­jän moti­voi­tu­nee­na ja kiin­nos­tu­nee­na työs­tä. Noh miten tämä sit­ten teh­dään?

 1. nime­tään pereh­dyt­tä­jä (tämän voi myös tila­ta Maraqu pal­ve­lul­ta)
 2. teh­dään yksi­löl­li­nen pereh­dy­tys­suun­ni­tel­ma
 3. anne­taan työyh­tei­söl­le poh­ja­tie­dot uudes­ta työn­te­ki­jäs­tä
 4. val­men­ne­taan työyh­tei­sö pereh­dyt­tä­mi­ses­tä
 5. ote­taan vas­taan uusi työn­te­ki­jä
 6. käy­dään läpi pereh­dy­tys­suun­ni­tel­ma
 7. läh­de­tään toteut­ta­maan pereh­dy­tys­suun­ni­tel­maa käy­tän­nön työs­sä
 8. pereh­dyt­tä­jä on koko ajan muka­na työs­sä
 9. anne­taan ja ote­taan palaut­teet
 10. pereh­dyt­tä­jä tekee lop­pu­ra­por­tin koko pereh­dy­tyk­ses­tä
 11. 2 vii­kon pääs­tä käy­dään vie­lä läpi pereh­dy­tys­suun­ni­tel­ma
 12. palaut­teen aika 🙂

Pereh­dyt­tä­mi­nen ei ole vai­kea­ta! Se vaa­tii vain suun­ni­tel­mal­li­suut­ta sekä SITOU­TU­MIS­TA!!

Ja ennen kaik­kea…

! ONNIS­TU­NUT PEREH­DY­TYS TUO LUO­TET­TA­VAN KUVAN TYÖ­NAN­TA­JAS­TA !