Pereh­dy­tyk­sen kehä

1. Tutus­tu­mi­nen

Uuden työn­te­ki­jän kans­sa tutus­tu­taan keit­ti­öön ja sen toimintamalliin.

Kul­je­taan keit­tiös­sä har­ki­tus­ti ja suun­ni­tel­mal­li­ses­ti tutus­tuen keit­tiön tiloi­hin ja lait­tei­siin, häi­rit­se­mät­tä keit­tiön nor­maa­lia toimintaa.

Tämä vai­he sääs­tää työ­te­hok­kuut­ta 2 tuntia/viikossa, kos­ka täl­lä väl­te­tään yli­mää­räi­siä askelia.

2. Toi­veet

Ker­ro­taan työn­te­ki­jäl­le työ­nan­ta­jan laa­ti­mat toi­veet ja miten nii­tä seurataan.

Työ­nan­ta­jan toi­vee­na voi olla esi­mer­kik­si: tau­ko­jen täs­mäl­li­syys, hygie­nia, äly­lait­tei­den käyt­tö työ­ai­ka­na tai vaik­ka­pa kou­lu­tuk­sen lisääminen.

Täs­sä osios­sa käy­dään läpi myös työn­te­ki­jän toi­veet työ­nan­ta­jal­le esi­mer­kik­si: joh­ta­mis­me­ne­tel­mä tai kulunvalvonta.

4. Toi­min­ta

Täs­sä koh­das­sa kon­kre­ti­soi­daan työ­nan­ta­jan sekä työn­te­ki­jän, toi­veet sekä tavoit­teet. Näi­den poh­jal­ta läh­de­tään raken­ta­maan ONNIS­TU­NUT­TA PEREHDYTYSTÄ!

Mitä on onnis­tu­nut perehdytys?

3. Tavoit­teet

Uuden työn­te­ki­jän tul­les­sa orga­ni­saa­tioon on työ­nan­ta­jan hyvin tär­ke­ää luo­da tavoit­teet. Näi­tä voi­vat olla mm. työ­te­hok­kuus, orga­ni­soin­ti tai vaik­ka­pa kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sien esittely.

Ilman tavoit­tei­ta ja nii­den toteu­tuk­sien seu­ran­taa yri­tys ei pysy kil­pai­lu­ky­kyi­se­nä organisaationa.

Tämä yksin­ker­tai­suu­des­saan: Mitä haluamme?

Hyvin suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu pereh­dy­tys lyhen­tää työ­nop­pi­mi­seen käy­tet­tä­vää aikaa ja täten pie­nen­tää kustannuksia.

On arvioi­tu että yhden uuden työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­seen pereh­dy­tyk­sen osal­ta käy­te­tään noin 3000€/hlö.

Onnis­tu­nut pereh­dyt­tä­mi­nen tuo luo­tet­ta­van kuvan työnantajasta!

Yhteis­työ­kump­pa­nit