Pereh­dy­tys sana­na on monel­le työ­nan­ta­jal­le kuin punai­nen vaate.
Mik­si? Kos­ka sii­hen ei ole aikaa, ja kun ei ole aikaa ei ole kiinnostusta.

Kuka muu uuden työn­te­ki­jän pereh­dyt­tää kuin esi­mies. Esi­mie­hen työ on joh­taa nor­maa­li arkea työ­pai­kal­la. Täs­tä tulee haas­ta­vaa kun uusi työn­te­ki­jä astuu työ­pai­kal­leen. Esi­mies vas­tas­sa mut­ta kuka hoi­taa loput?

Ihan­teel­lis­ta­han on jos esi­mies pys­tyy otta­maan uuden työn­te­ki­jän ns. sii­pien­sä suo­jiin ja pereh­dyt­tä­mään tämän keit­tiön­sä toi­min­taan kun­nol­la. Näin vain on har­val­la työ­nan­ta­jal­la tänäpäivänä.

Esi­mie­hen teh­tä­viä mm. suun­ni­tel­la ruo­ka­lis­ta, teh­dä tilauk­set, hoi­taa puhe­lin­lii­ken­net­tä, vas­taa­not­taa tilauk­sia, hoi­taa työ­vuo­rot yms.

Usein kuu­lee että emme ota uusia työn­te­ki­jöi­tä töi­hin kos­ka meil­lä ei ole aikaa sitä pereh­dyt­tää…???!!! Just juu!

Puhu­mat­ta­kaan TET-har­jot­te­li­jois­ta sekä alal­le suun­taa­vis­ta opiskelijoista.

No mik­si esim. Mara-alal­la on niin vähän nuo­ria osaa­jia? Ylhääl­lä seli­tys kaikkeen.

Miten nuo­ri voi saa­da töi­tä jol­lei hänel­le anna­ta paik­kaa mis­sä har­joi­tel­la työ­elä­mää varten?

 

Aihe jat­kuuuuuu.… 🙂